קיבוץ גניגר

קול קורא להקמת ועדה לבחינת תפיסת הביטחון בגניגר

הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (24/12/2020 17:04)

מטרת הוועדה:

בחינת תפיסת הביטחון של גניגר, העמדת מספר חלופות להתייעלות במערך הביטחון בהתאם לתפיסת הביטחון שתסוכם והצגת ההמלצות להנהלת הקהילה כבסיס להחלטה.

 

ראש הצוות: גל גולדנר – יו"ר הנהלת הקהילה

מספר חברים בצוות: 12

חלוקת חברי הצוות:

5 גברים בוגרים (עם שריון לרב"ש)

5 נשים בוגרות

2 בני נוער כיתה יא' או יב'

 

היה ויותר תושבים יגישו את מועמדותם, יוגדר צוות היגוי ומתוכו ייבחרו חברי הוועדה.

הרשמה אצל גל גולדנר 054-2162206 או איריס גרומן 054-6245926.

 

הנושאים שיבחנו:

1. המצב הקיים ובחינת יעילותו על פי מדדים כמותיים – סטטיסטיקה של פריצות ביום ובלילה, תמיכה באירועים חריגים במהלך היום והלילה, איכות המצלמות ותרומתם לביטחון, מצב השערים השונים, התנהלות ביטחונית קיימת, אמצעים נוספים שמשרים ביטחון או אי ביטחון כגון תאורה וכו'.

2. השפעות ושינויים שחלו בתקופת הפיילוט והשפעתם על הישוב.

3. למידת תקציב הביטחון על מרכיביו השונים. התייחסות לכל אחד ממרכיבי התקציב בשלושה היבטים: מה זה ביטחון, מהן ההשקעות הקיימות והנדרשות לצורך שיפור תחושת הביטחון ומהן אפשרויות הקיצוץ בהוצאות השוטפות.

4. בחינת חלופות לשיפור תחושת הביטחון הכוללות התייחסות לאמצעים טכנולוגיים ולפן האנושי. החלופות ימדדו במדדים של עלות וחוסן קהילתי ויכללו מגוון פתרונות משולבים.

5. טבלה מרכזת של השקעות נדרשות על פי החלופות אל מול החסכון התפעולי.

6. סקר – בדיקת תחושת הבטחון בציבור, בהינתן פתרונות שונים (אנושיים וטכנולוגיים). הסקר ידגום גם את דעת הציבור בנוגע למס שמירה כחלופה וכן לנוהל שמירה יישובי.

7. תפקיד הרב"ש.

8. נושאים נוספים ככל שיעלו.

 

הפגישה הראשונה תתקיים ביום שלישי, 29.12.2020, בשעה 20:00.

הפגישות יערכו אחת לשבוע או יותר מזה ככל שיידרש.

הצוות נדרש להגיש את המלצותיו להנהלה עד 4.2.2021.

ההנהלה תציג את המלצות הצוות לדיון בקהילה לצורך בחירת החלופה המועדפת, עד 4.3.2021.

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר