קיבוץ גניגר

נוהל טיפול בחייבים - דצמבר 2020

הנהלת הוועד המקומי ומתיישבי גניגר (12/01/2021 14:45)

נוהל המסדיר פעולות הנדרשות למניעת יצירת חובות תושבים וגבייתם ככל שנוצרו חובות תוך שמירה ככל הניתן על היחסים בקהילה.

 

נוהל זה קובע שלבים מדורגים, "מהקל אל הכבד", לצורך גביית החובות.

בכל מקרה חוב, מהמפורטים מטה, פיגורים בתשלום יישאו ריבית לפי פרסומי בנק ישראל - ריבית פריים במועד תשלום החוב.

כמו כן, היה ועל פי הנוהל, תידרש פניה לבית המשפט, יחויב בעל החוב בכל הוצאות המשפט לרבות שעות הייעוץ המשפטי שידרשו לאגודת מתיישבי גניגר כתוצאה מכך.

 

1. חובות חינוך גיל הרך (ילדים המתגוררים בגניגר)

1.1 מועד התשלום החודשי הנדרש יהא בהתאם לקבוע בהסכם. התשלום הוא תמיד עבור חודש הפעילות הנכנס (תשלום לפני פעילות).

1.2 לא הועבר תשלום במועד כאמור, העניין יועבר לטיפול חייבים (להלן: "היום הקובע").

1.3 במהלך 15 הימים הראשונים תשלח הודעת וואטס-אפ לשני בני הזוג.

1.4 במהלך 15 הימים הבאים, תיערך שיחת טלפון אישית לאחד ההורים.

1.5 היה ולא התקבל התשלום חודש מהיום הקובע, ישלח מכתב רשום בדואר מאת מנהלת הקהילה ובו הודעה על החוב ועל הפעולות המשפטיות אשר ייתבצעו אם לא ייתקבל התשלום. העתק המכתב יועבר בווטס-אפ לשני בני הזוג.

1.6 כעבור חודשיים מהיום הקובע, יזומנו שני ההורים לשיחה עם מנהלת הקהילה יחד עם נציג מערכת החינוך ובו תודגש הדרישה לתשלום וכן פירוט הפעולות שיבוצעו אם התשלום כאמור לא יבוצע.

1.7 כעבור שלושה חודשים מהיום הקובע, ישלח מכתב מעו"ד העוסק בגבייה מטעם אגודת מתיישבי גניגר ובו דרישה לתשלום החוב.

1.8 ככל שחלף חודש נוסף וטרם שולם החוב, תיערך שיחת טלפון נוספת ובה הודעה כי תוך 30 ימים תוגש תביעה משפטית בבית משפט שלום.

1.9 חלפו חמישה חודשים מהיום הקובע והחוב לא שולם, תוגש תביעה משפטית.

 

2. חובות חינוך גיל הרך (ילדים שאינם מתגוררים בגניגר)

2.1 מועד התשלום החודשי הנדרש יהא בהתאם לקבוע בהסכם. התשלום הוא תמיד עבור חודש הפעילות הנכנס (תשלום לפני פעילות).

2.2 לא הועבר תשלום במועד כאמור, העניין יועבר לטיפול חייבים (להלן: "היום הקובע").

2.3 במהלך 15 הימים הראשונים תשלח הודעת וואטס-אפ לשני בני הזוג.

2.4 במהלך 15 הימים הבאים, תיערך שיחת טלפון אישית לאחד ההורים.

2.5 היה ולא התקבל התשלום חודש מהיום הקובע, ישלח מכתב רשום בדואר מאת מנהלת הקהילה ובו הודעה על החוב ועל הפעולות המשפטיות אשר ייתבצעו אם לא ייתקבל התשלום. העתק המכתב יועבר בווטס-אפ לשני בני הזוג.

2.6 כעבור חודשיים מהיום הקובע, יזומנו שני ההורים לשיחה עם מנהלת הקהילה יחד עם נציג מערכת החינוך ובו תודגש הדרישה לתשלום וכן פירוט הפעולות שיבוצעו אם התשלום כאמור לא יבוצע.

2.7 כעבור שלושה חודשים מהיום הקובע, ישלח מכתב מעו"ד העוסק בגבייה מטעם אגודת מתיישבי גניגר ובו דרישה לתשלום החוב.

2.8 הפעוט לא יורשה עוד להשתתף במסגרות החינוכיות בגניגר.

2.9 חלפו חמישה חודשים מהיום הקובע והחוב לא שולם, תוגש תביעה משפטית.

 

3. חובות חינוך חברתי (א'-יב')

3.1 מועד התשלום החודשי הנדרש יהא בהתאם לקבוע בהסכם. התשלום הוא תמיד עבור חודש הפעילות הנכנס (תשלום לפני פעילות).

3.2 לא הועבר תשלום במועד כאמור, העניין יועבר לטיפול חייבים (להלן: "היום הקובע").

3.3 במהלך 15 הימים הראשונים תשלח הודעת וואטס-אפ לשני בני הזוג.

3.4 במהלך 15 הימים הבאים, תיערך שיחת טלפון אישית לאחד ההורים.

3.5 היה ולא התקבל התשלום חודש מהיום הקובע, ישלח מכתב רשום בדואר מאת מנהלת הקהילה ובו הודעה על החוב ועל הפעולות המשפטיות והאופרטיביות אשר ייתבצעו אם לא ייתקבל התשלום. העתק המכתב יועבר בווטס-אפ לשני בני הזוג.

3.6 כעבור חודשיים מהיום הקובע, יזומנו שני ההורים לשיחה עם מנהלת הקהילה יחד עם נציג מערכת החינוך ובו תודגש הדרישה לתשלום וכן פירוט הפעולות שיבוצעו אם התשלום כאמור לא יבוצע.

3.7 כעבור שלושה חודשים מהיום הקובע, ישלח מכתב מעו"ד העוסק בגבייה מטעם אגודת מתיישבי גניגר ובו דרישה לתשלום החוב.

3.8 ככל שחלף חודש נוסף וטרם שולם החוב, תיערך שיחת טלפון נוספת ובה הודעה כי תוך 30 ימים תוגש תביעה משפטית בבית משפט שלום.

3.9 חלפו חמישה חודשים מהיום הקובע והחוב לא שולם, תוגש תביעה משפטית ותאסר כניסת החניך לפעילויות החינוך החברתי.

 

4. חריגים

4.1 תוקם ועדת חריגים אשר תוסמך להגיע להסכמות עם החייבים לפריסת חובותיהם.

 

5. הסכם ההתקשרות

5.1 ככל שההורים מסרבים לחתום על ההסכם שבין מערכת החינוך לבין ההורים, לא יורשה הפעוט/החניך להשתתף בפעילויות.

5.2 בטרם הוצאת הפעוט/החניך ממערכת החינוך, יש לפנות לשני ההורים אודות הנחיה זו, הן בוואטס-אפ והן טלפונית.

5.3 לא חתמו ההורים על ההסכם תוך שבעה ימים מתחילת שנת הלימודים על ההסכם כאמור ולאחר שההורים קיבלו הודעה כאמור בסעיף 6.2 לעיל, תימנע כניסת הפעוט/החניך למערכת החינוך.

 

6. חובות מיסי קהילה (אגודה שיתופית)

6.1 מועד התשלום החודשי הנדרש יהא בהתאם לקבוע בהחלטות ההנהלה לעניין סכום התשלום ומועדו.

6.2 לא הועבר תשלום במועד כאמור, העניין יועבר לטיפול חייבים (להלן: "היום הקובע").

6.3 בתום שלושה חודשים, מהיום הקובע, תשלח הודעת וואטס-אפ לשני בני הזוג, חברי האגודה.

6.4 כעבור ארבעה חודשים, תיערך שיחת טלפון אישית לאחד מחברי האגודה.

6.5 היה ולא התקבל התשלום בתום חמישה חודשים מהיום הקובע, ישלח מכתב רשום בדואר מאת מנהלת הקהילה ובו הודעה על החוב ועל הפעולות המשפטיות אשר יתבצעו אם לא יתקבל התשלום. העתק המכתב יועבר בווטס-אפ לשני בני הזוג.

6.6 כעבור שישה חודשים מהיום הקובע, יזומנו שני חברי האגודה לשיחה עם מנהלת הקהילה, ובו תודגש הדרישה לתשלום וכן פירוט הפעולות שיבוצעו אם התשלום כאמור לא יבוצע.

6.7 כעבור שבעה חודשים מהיום הקובע, ישלח מכתב מעו"ד העוסק בגבייה מטעם אגודת מתיישבי גניגר ובו דרישה לתשלום החוב.

6.8 ככל שחלף חודש נוסף וטרם שולם החוב, תיערך שיחת טלפון נוספת ובה הודעה כי תוך 30 ימים תוגש תביעה משפטית בבית משפט שלום ככל שלא ישולם החוב.

6.9 חלפו תשעה חודשים מהיום הקובע והחוב לא שולם, תוגש תביעה משפטית.

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר