קיבוץ גניגר

גניגר במקורות

''גניגר'' בתלמוד הירושלמי
הקישורים מתוך אתר ''מאגר ספרות הקודש''

סדר ''זרעים'', מסכת כלאיים פרק ו
דף לא, א פרק ו הלכה ד גמרא פיסקי עריס. חרב הגדר אין כאן עריס ולא פיסקי עריס. רבי אבודמי אחוה דרבי יוסי בעי חזר ובנייה את אמר חזר עריס למקומו ודכוותה חזרו פיסקי עריס למקומן. רבי יוסי בשם רבי יוחנן מעשה ששרף רבי יוחנן בן נורי בנגניגר. מה שרף פיסקי עריס שרף. ר' חייא בשם ר' יוחנן מעשה ששרף ריב''נ בנגניגר...

סדר ''זרעים'', מסכת כלאיים פרק ד
דף כ, ב פרק ד הלכה ב גמרא אמר רבי יוחנן מעשה שהלך ר' יהושע בן קרחה אצל רבי יוחנן בן נורי לנגנינר הראו שדה אחת ובית חבירתה היתה נקראת והיו שם פרצות יותר מעשר והיה נוטל אעין וסותם דוקרנין וסותם עד שמיעטן פחות מעשר.

סדר ''מועד'', מסכת עירובין פרק א
דף יא, א פרק א הלכה ט גמרא משום פיאה א''ר יוחנן כמחיצות שבת כן מחיצת כלאים אמר רבי יוחנן מעשה שהלך רבי יהושע בן קרחה אצל רבי יוחנן בן נורי לנגנגד והראהו שדה אחת ובית חבירתה היתה נקראת והיו שם פרצות יותר מעשר

סדר ''מועד'', מסכת סוכה פרק א
דף ג, ב פרק א הלכה א גמרא ...א''ר יוחנן מעשה שהלך ר' יהושע בן קרחה אצל ר' יוחנן בן נורי לנגינד והראהו שדה אחת וביתרתה היתה נקראת והיו שם פרצות יותר מעשרה...

טל:  04-6549150  |  אימייל:  mazkirut@ginegar.biz  |  ניהול אתר